TwitterFacebookE-mail
 

Goed bestuur

Een deugdelijk ondernemingsbestuur (ook wel ‘corporate governance’) vinden wij van het grootste belang. Daaronder verstaan we: integer en transparant handelen van het bestuur, goed toezicht op het ondernemingsbestuur en het afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht.

Woningstichting Nijkerk is een stichting met een directeur-bestuurder en als controlerend en adviserend orgaan een raad van commissarissen. De Governancecode woningcorporaties is voor Woningstichting Nijkerk leidend. De punten waarop wij afwijken van de Governancecode, lichten wij toe in ons jaarverslag.

Bestuur en raad van commissarissen
De raad van commissarissen en het bestuur hebben hun functioneren vastgelegd in een bestuursreglement en een reglement voor de raad van commissarissen. Ook de statuten van Woningstichting Nijkerk zijn hier te lezen. In het jaarverslag legt de raad van commissarissen verantwoording af over haar handelen.

Audit- en remuneratiecommissie
Uit de raad van commissarissen zijn twee commissies geformeerd: een remuneratiecommissie en een auditcommissie. De taken van de auditcommissie zijn vastgelegd in een reglement. Tot de taken van de remuneratiecommissie behoren het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder, het opstellen van prestatieafspraken en het doen van een voorstel aan de raad van commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid van de bestuurder.

Verantwoording afleggen
De Bevoegdhedenregeling geeft aan welke bevoegdheden of taken door welke medewerkers van Woningstichting Nijkerk kunnen worden uitgeoefend en wie de corporatie daarbij vertegenwoordigt. Het bestuur verantwoordt zich naar de raad van commissarissen door middel van het jaarverslag en de kwartaalrapportages. Belangrijke beslissingen worden ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd.

Integriteit en gedrag
De organisatie beschikt over een gedragscode en een Klokkenluidersregeling.

Huurdersparticipatie
Woningstichting Nijkerk werkt samen met HuurdersOrganisatie Nijkerk. Deze huurdersvertegenwoordiging is een vraagbaak voor ontwikkeling en uitvoering van ons beleid, zoals onderhoud, huurbeleid en participatie in het algemeen.

 
Corporate governance