TwitterFacebookE-mail
 

Integriteit, privacy en legitimatie

Van Woningstichting Nijkerk, haar medewerkers, leden van de raad van commissarissen, leveranciers, klanten en andere relaties mag verwacht worden dat zij zich houden aan de omgangsregels die in het normale verkeer tussen mensen gelden.

Gedragscode
Een aantal zaken rondom 'normaal verkeer tussen mensen' is nadrukkelijk vastgelegd en geregeld in de Gedragscode. Daarnaast
is het belangrijk dat collega's op een juiste en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden. Daarvoor is de Regeling melding klachten en mogelijke misstanden (Klokkenluidersregeling). Deze regeling beschermt collega's die melding doen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan hoe met onterechte meldingen moet worden omgegaan.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Wet Bescherming Persoonsgegevens beschermt mensen, dus ook huurders, tegen misbruik van hun persoonlijke gegevens. Om ons werk goed te kunnen uitvoeren, hebben wij klantgegevens nodig. Wij gebruiken deze alleen waarvoor ze bestemd zijn. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met deze gegevens en is uw privacy bij ons gewaarborgd.

Legitimatie medewerkers

Komt een medewerker van Woningstichting Nijkerk bij u thuis, dan kan hij of zij zich altijd legitimeren. Dat geldt ook voor de medewerkers van bedrijven die in opdracht van ons in uw woning moeten zijn. Vraag gerust naar hun legitimatiebewijs. Twijfelt u aan de echtheid van het document, neem dan contact met ons op.