TwitterFacebookE-mail
 

Juridische structuur

Woningstichting Nijkerk is een stichting met als statutair doel werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting. De raad van commissarissen houdt toezicht op de directeur-bestuurder, die bestuurlijk verantwoordelijk is voor het functioneren van de organisatie.

Het externe toezicht op woningcorporaties (en dus ook WSN) is in handen van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Zij waakt over de financiële gezondheid van woningcorporaties. Daarnaast vormen de principes van behoorlijk ondernemingsbestuur, zoals verwoord in de Governancecode woningcorporaties, het uitgangspunt voor het handelen van de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen.

Statuten
De statuten van Woningstichting Nijkerk zijn in juni 2016 voor het laatst gewijzigd, goedgekeurd door de raad van commissarissen en bij notariële akte vastgelegd.

 
Juridische structuur